پیش ثبت نام دبیرستان هوشمند تفکرسفید
وارد کردن حداقل یکی از شماره تماس ها الزامی می باشد(تلفن ثابت یا همراه مادر یا همراه پدر)