بهترین دبیرستان متوسطه 1 در منطقه 1 تهران
همایش بزرگ صعود
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
مدرسه شاد دانش آموز توانمند
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
افتخارآفرینان مشاورسفید در مسابقات جهانی
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
افتخارآفرینان دبیرستان تفکرسفید
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
افتخارآفرینان دبیرستان تفکرسفید
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
افتخارآفرینان دبیرستان تفکرسفید
Bootstrap Slider